Kakarvitta Multiple Campus

Advisory Committee

Rabin Koirala
Advisor
Usha Gurung
Advisor
Yagyaraj Parsai
Advisor
Buddhinath Poudel
Advisor
Mohan Prakash Upreti
Advisor
Prem Rai
Advisor
Keshavraj Pandey
Advisor
Ram Chandra Upreti
Advisor
Dilliram Ghimire
Advisor
Madhav Aryal
Advisor
Sharad Chandra Rai
Advisor
Yubraj Bhattarai
Advisor
Nilkantha Tiwari
Advisor
Angat Bahadur Thapa
Advisor
Sanat Adhikari
Advisor
Medeni Prasad Kharel
Advisor