Scholarship 2078 – Result

यस क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु बिच क्याम्पसले छात्रवृति वितरणका लागि २०७८ /१२/०७ मा सूचना प्रकाति गरी निवेदन आह्वान गरेकोमा निवेदन दर्ता गर्ने विद्यार्थीहरुकाबिच २०७९ /०१/१५ र १६ गते सम्पन्न अन्तरवार्ता समेतका आधारमा विद्यार्थीहरुलाई निम्न अनुसारको गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृति प्रदान गर्ने निर्णय
गरिएको व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा सबैमा सूचित गरिन्छ ।
\"\"\"\"\"\"

Leave a Reply

Scroll to Top